Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης υπηρετούν 26 Καθηγητές και Καθηγήτριες (Μέλη ΔΕΠ), 5 μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Πρσωπικού (ΕΔΙΠ) και 8 μέλη του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου (4 στη Γραμματεία, 2 στη Βιβλιοθήκη και 2 στην Επιστασία του Τμήματος).