Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου

Για την απόκτηση πτυχίου Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης απαιτείται η φοίτηση σε 8 εξάμηνα, η επιτυχής εξέταση σε 40 μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών (21 υποχρεωτικά10 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και 9 επιλεγόμενα), η επιτυχής παρακολούθηση 2 υποχρεωτικών εργαστηρίων του Προγράμματος Σπουδών και η συμπλήρωση τουλάχιστον 240 πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων ECTS (European Credit Transfer System). Οι πιστωτικές μονάδες (αναφέρονται επίσης στις αναλυτικές περιγραφές των μαθημάτων) είναι ανά κατηγορία μαθήματος οι εξής:

1. Υποχρεωτικά μαθήματα: 6

2. Φροντιστήρια Μαθηματικών και Φυσικής: 1,5

3. Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα: 5,5

4. Επιλεγόμενα μαθήματα: 5,5

5. Εργαστήριο Ψηφιακών Σπουδών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμης: 3,5

6. Εργαστήριο Κειμενικών Σπουδών: 3


Το σύνολο των 240 πιστωτικών μονάδων προκύπτει ως εξής: 240 = 21x6 + 2x1,5 + 10x5,5 + 9x5,5 + 3,5 + 3

Κατευθύνσεις Σπουδών

Οι κατευθύνσεις σπουδών που λειτουργούν είναι

  • Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (ΙΕΤ)
  • Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (ΦΕΤ)
  • Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ).

 Κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει κατεύθυνση στην αρχή του 3ου έτους σπουδών του, την οποία επιτρέπεται να αλλάξει μέχρι το τέλος του έτους αυτού. Κάθε φοιτητής/τρια υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς:

  • επτά (7) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας και τρία (3) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, αν έχει επιλέξει την κατεύθυνση ΙΕΤ
  • επτά (7) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας και τρία (3) κατ’επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, αν έχει επιλέξει την κατεύθυνση ΦΕΤ
  • πέντε (5) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας και πέντε (5) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα Φιλοσοφίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, αν έχει επιλέξει την κατεύθυνση ΙΦΕΤ.

Δηλώσεις μαθημάτων

Στην αρχή κάθε εξαμήνου οι φοιτητές/φοιτήτριες δηλώνουν τον αριθμό των μαθημάτων που θα παρακολουθήσουν κατά το εν λόγω εξάμηνα, και στα οποία θα εξεταστούν στο τέλος του. Ο μέγιστος αριθμός των μαθημάτων που μπορούν να δηλωθούν έχει οριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και είναι ο εξής:

Για τα εξάμηνα Α και Β: έως 4 μαθήματα στο καθένα.

Για τα εξάμηνα Γ και Δ: έως 8 μαθήματα στο καθένα.

Για τα εξάμηνα Ε και ΣΤ: έως 12 μαθήματα στο καθένα.

Για τα εξάμηνα Ζ και Η: έως 16 μαθήματα στο καθένα.

Για τους επί πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες ο αριθμός ορίζεται κάθε φορά με ειδική απόφαση.

Υπολογισμός βαθμού πτυχίου

Ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού πτυχίου είναι ενιαίος για όλα τα Α.Ε.Ι. της χώρας και καθορίζεται από την Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. Φ141/Β3/2166 (Φ.Ε.Κ. 308 τ. Β. 18/06/1987), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις των Υπουργικών Αποφάσεων υπ' αριθμ. Φ.141/Β3/2457/1988 (Φ.Ε.Κ. 802 τ.Β), Φ.141/Β3/2882/1989 (Φ.Ε.Κ. 507 τ.Β) και Φ.141/Β3/4182/1989 (Φ.Ε.Κ. 693 τ.Β).

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις διεξάγονται, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταρτίσει η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών και έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Δικαίωμα προσέλευσης στις εξετάσεις έχουν οι φοιτητές/τριες μόνον εφόσον έχουν εγγραφεί στο αντίστοιχο μάθημα κατά την περίοδο των εγγραφών του αντίστοιχου εξαμήνου.

Κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων κάθε φοιτητής/τρια είναι υποχρεωμένος/νη να έχει μαζί του/της την αστυνομική ή/και τη φοιτητική του/της ταυτότητα.