Menu

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Στο πλαίσιο του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης λειτουργούν, προσφέροντας σημαντικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, τα Εργαστήρια:

Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Ιστορικών Αρχείων

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε με το Π.Δ. 211/7-7-1998 (ΦΕΚ 170/Α/16-7-1998) και στεγάζεται στο κτήριο δίπλα στο κτήριο γραφείων του Τμήματος. Το Εργαστήριο έχει στόχο την ανάπτυξη της κατάλληλης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για τη συγκέντρωση, ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ιστορικών αρχείων και βιβλιοθηκών. Στόχος του εργαστηρίου είναι να παρουσιάσει στην ακαδημαϊκή κοινότητα συλλογές ιστορικών αρχείων και βιβλιοθηκών, οι οποίες θα περιέχουν υλικό από σημαντικές περιόδους της ελληνικής ιστορίας που τη στιγμή αυτή βρίσκεται διασκορπισμένο σε διάφορα σημεία του κόσμου. Η προσπέλαση του υλικού αυτού θα πραγματοποιείται μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων λογισμικών τα οποία θα διευκολύνουν τον μελετητή στη θεματική αναζήτηση και την ερευνητική αξιοποίησή του με ποικίλους τρόπους. Τα σημαντικότερα αποτελέσματα που αναμένεται να προκύψουν από την πρόοδο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου είναι τα ακόλουθα:

 • Η διάσωση και η συγκέντρωση πολύτιμων τεκμηρίων της ελληνικής ιστορίας η κατάσταση των οποίων σήμερα είναι ιδιαίτερα επισφαλής καθώς αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φυσικής φθοράς ή καταστροφής από ποικίλες αιτίες.
 • Η συστηματική ανασυγκρότηση σημαντικών ιστορικών αρχείων και συγκεντρωτική παρουσίαση του σχετικού υλικού με τη μορφή ψηφιακών βιβλιοθηκών.
 • Η ανάπτυξη υπηρεσιών web μέσω των οποίων οι ερευνητές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις συλλογές του εργαστηρίου καθώς και η δημιουργία εξειδικευμένων εργαλείων θεματικής αναζήτησης προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε ιστορικού αρχείου.
 • Η αναβάθμιση των ιστορικών σπουδών του ελληνισμού μέσω της οργανωμένης παρουσίασης του υλικού αυτού στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Το σημαντικότερο από τα ερευνητικά προγράμματα που εκπονήθηκαν έως σήμερα στο Εργαστήριο είναι το πρόγραμμα Ελληνομνήμων, που είχε ως στόχο τη δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης φιλοσοφικών και επιστημονικών εντύπων και χειρογράφων που γράφτηκαν στην ελληνική γλώσσα από το 1600 μέχρι το 1821.

Διευθυντής: Καθ. Χρήστος Παπαθεοδώρου

 

Γνωσιακής Επιστήμης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε με το Π.Δ. 211/7-7-1998 (ΦΕΚ 170/Α/16-7-1998) και στεγάζεται στο κτήριο δίπλα στο κτήριο γραφείων του Τμήματος. Ο σκοπός σύστασης του Εργαστηρίου είναι αφενός να παρέχει υποστήριξη στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος "Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη" με τους υπολογιστές και τα μέσα που διαθέτει και αφετέρου να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με

 • Τις διαδικασίες μάθησης.
 • Την ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων και συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης σε συνεργασία με τμήματα Πληροφορικής.
 • Την ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα και ιδιωτικές εταιρίες.
 • Το σχεδιασμό υποστηριζόμενων από υπολογιστές (και γενικότερα από σύγχρονη τεχνολογία) περιβαλλόντων μάθησης.
 • Την αξιολόγηση διαφόρων τυπικών και άτυπων εκπαιδευτικών πλαισίων.

Το Εργαστήριο δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς, όπως:

 • Την ανάπτυξη μεθοδολογιών και την εμπειρική έρευνα για τη διερεύνηση των διαδικασιών μάθησης και την απόκτηση γνώσης σε διάφορα επιστημονικά πεδία (Φυσική, Μαθηματικά, Βιολογία, Ιστορία κλπ.).
 • Τη συνεργασία με Τμήματα Πληροφορικής διαφόρων Πανεπιστημίων και Εργαστήρια Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων και μαθησιακών συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.
 • Τη συνεργασία με Πανεπιστήμια και ιδιωτικές εταιρίες (όπως π.χ. την 01 Πληροφορική και την Intelearn) για την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού.
 • Το σχεδιασμό υποστηριζόμενων από σύγχρονη τεχνολογία περιβαλλόντων μάθησης, με έμφαση στα περιβάλλοντα CSCL (Computer Supported Collaborative Learning).
 • Την ολοκληρωμένη αξιολόγηση διαφόρων τυπικών και άτυπων (π.χ. Web TV for Schools project) πλαισίων μάθησης.

Διευθύντρια: Καθ. Ειρήνη Σκαλιώρα

 

Φιλοσοφίας, Ηθικής, Πολιτικής και Επικοινωνίας για την Επιστήμη και την Τεχνολογία

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε με την Υ.Α. 109830/Β1/17-10-2006 (ΦΕΚ 1265/Β/3-11-2006) και στεγάζεται στο κτήριο των αιθουσών διδασκαλίας του Τμήματος. Ο θεμελιώδης στόχος του εργαστηρίου είναι η επαναεννοιολόγηση ή και η εισαγωγή νέων εννοιών καθώς και η εισαγωγή θεωρημάτων προς μια ενοποιημένη προσέγγιση στην μοντελοποίηση της γνώσης συγκεκριμένης περιοχής ενδιαφέροντος. Αυτή η ενοποιημένη προσέγγιση οδηγεί σε πρακτικές εφαρμογές στη Διαχείριση της Γνώσης. Το υπόβαθρο του επιστημονικού προσωπικού του εργαστηρίου που διεξέρχεται το ερευνητικό έργο είναι διεπιστημονικό και συνδυάζει τη φιλοσοφία, τη λογική, τη γλωσσολογία, τη διαφορική γεωμετρία, την πληροφορική και τη διοικητική επιστήμη.

Ειδικότερα, το Εργαστήριο έχει ως αποστολή

 • Προώθηση της έρευνας στους τομείς: του φορμαλισμού της γνώσης με σκοπό την αξιοποίηση των Η/Υ στην διαχείρισή της, της χρησιμοποίησης και διάχυσης της γνώσης από διαφορετικές γλώσσες χωρίς μετάφραση των κειμένων, της αυτόματης εξόρυξης γνώσης - πληροφορίας από αδόμητα κείμενα.
 • Εκπόνηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς: intelligent content vision, artificial cognitive systems, collaboration environments for humans and machines, interaction paradigms for mixed reality environments, unfolding the complexity of digital repositories due to temporal elements (cultural and/or scientific).
 • Προώθηση και διάχυση της έρευνας στον τομέα της διαχείρισης γνώσης σε συνεργασία με τα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα αλλά και με τα αντίστοιχα διεθνή ιδρύματα και ινστιτούτα.
 • Διάχυση και διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας και των επιστημονικών μελετών και αποτελεσμάτων μέσω διαλέξεων, σεμιναρίων, ημερίδων και επιστημονικών δημοσιεύσεων.
 • Την συνεργασία με τα όργανα του δημόσιου τομέα, την τοπική κυβέρνηση, τα επιστημονικά και κοινωνικά όργανα καθώς και με τους διεθνείς και παγκοσμίους οργανισμούς για εφαρμογή των πλέον πρόσφατων καινοτόμων ιδεών στον τομέα της διαχείρισης γνώσης.
 • Την παροχή υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης γνώσης σε κοινωφελείς οργανισμούς και στον ιδιωτικό τομέα.

Διευθυντής: Καθ. Ευστάθιος Ψύλλος